Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

A Danube Capital R&A Zrt. (2011 Budakalász, Klisovác utca 58., a továbbiakban Társaság, szolgáltató vagy adatkezelő), számára kiemelt fontosságú cél az ügyfelei vagy más érdekeltek, érdeklődők (érintettek) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban ezen érintettek információs önrendelkezési jogának a törvényes előírások szerinti biztosítása.

A Társaság az ügyfelei és egyéb érintettek, így a honlap látogatóinak személyes adatait is a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve, az érintettek által átadott vagy más törvényes forrásból származó személyes adatokat bizalmasan kezelve gondoskodik azok biztonságáról – így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelem biztosítása – egyben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Társasági szolgáltatások igénybe vétele során az ügyfelek vagy egyéb érintettek által megadott vagy a Társaságnál más módon kezelt személyes adatok egyúttal banktitoknak vagy értékpapírtitoknak is minősülnek. Az Társaság fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikor, egyoldalúan történő megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit.

A Társaság az alábbiakban röviden ismerteti a honlapja látogatóival kapcsolatban alkalmazott adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

A Társaság adatkezelési alapelvei a honlappal kapcsolatban is összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2016/679 EU Rendelet (GDPR) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 1995. évi CXIX. törvény (Katv.) – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2003. évi C. törvény (Ekht.) – az elektronikus hírközlésről
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

2. Fogalmak, alapelvek, az adatkezelés jogalapja

2.1. Fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak a szövegben nagy kezdőbetűvel írtak és a következő jelentésekkel bírnak:

Adatkezelő: a Tájékoztató 2.2. pontjában meghatározott szervezet.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot az Adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a Címzett az Adatkezelőtől illetve az Érintettől különböző harmadik személy-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

Érintett: az Adatkezelő ügyfelei és a szolgáltatás nyújtás során az Danube Capitallal kapcsolatban álló egyéb személy, amennyiben azok azonosított vagy azonosítható természetes személyek és az adatkezelő rájuk vonatkozóan Személyes Adatnak minősülő bármilyen információt kezel. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Különleges Személyes Adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az Érintett közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható.

A Tájékoztatóban külön nem meghatározott és nagy kezdőbetűvel nem jelzett fogalmak a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

2.2. Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő és elérhetőségei

Adatkezelő Elérhetősége
Adatkezelő neve Danube Capital R&A Zrt. („Adatkezelő”)
Székhely 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18.
Elérhetőség E-mail: dc@danubecapital.hu

Honlap www.danubecapital.hu
Nyilvántartó hatóság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám) 01-10-140292
Adószám 26732950-4-41

A honlap tárhelyét külső szolgáltató is biztosíthatja Az adatfeldolgozó nevét, székhelyét és az ellátott tevékenység leírását a mindenkor hatályos adatfeldolgozókat tartalmazó hirdetményben teszi közzé.

2.4. Az adatkezelés elvei, jogalapja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Társaság rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell a kezelendő adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján került sor, a Társaság a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3. A www.danubecapital.hu szerver naplózása

3.1. A www.danubecapital.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Adatfeldolgozó: A Társaság ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó nevét, székhelyét és az ellátott tevékenység leírását a mindenkor hatályos adatfeldolgozókat tartalmazó hirdetményben teszi közzé.

A Társaság a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Társaságtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A Társaság és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.
A webauditálási célú és a honlap látogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A www.danubecapital.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást, illetve a Google Tag Manager: további információk https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?

3.2. A www. danubecapital.hu honlap saját cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelőszolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

Adatfeldolgozó: A Társaság ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó nevét, székhelyét és az ellátott tevékenység leírását a mindenkor hatályos adatfeldolgozókat tartalmazó hirdetményben teszi közzé. A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu)

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

3.3. Külső szolgáltatók cookie kezelése a www. danubecapital.hu honlapon

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják. A www.danubecapital.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t. A felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében – amennyiben a honlapon elhelyezett nyilatkozat segítségével ehhez a látogató kifejezetten hozzájárul – az alábbi szolgáltatók kezelnek cookie-t: Google AdWords és Facebook.
A Google AdWords és a Facebook partnerszolgáltatók ún. remarketing segítségével személyre szabott hirdetéseikkel elérhetik az Társaságtól független más weboldalon is azokat a személyeket, akik korábban felkeresték a danubecapital.hu honlapot. A Google Analytics adatkezeléséről a google.com/analytics címeken található bővebb tájékoztatás.
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

4. A rögzített kép és hangfelvételt készítő kamerahasználat célja és a kapcsolódó adatkezelés szabályai

A rögzített kamera-felvételek készítésének célja a személy- és vagyonvédelem valamint az üzleti, fizetési, bank-és értékpapírtitok védelme. A rögzített kamerafelvétel- készítésről a bejáratnál elhelyezett figyelemfelhívó jelzés (kamera piktogram jel) és ismertetés ad tájékoztatást. A helyiségbe történő belépéssel az ügyfelek hozzájárulnak az adatkezeléshez. A rögzített kamera-felvétellel kapcsolatos adatkezelésre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

5. Az elektronikus beléptető-rendszer

Az elektronikus beléptető-rendszer működtetésének célja a belépés jogosságának ellenőrzése, a személy- és vagyonbiztonság, az üzleti, fizetési, bank-és értékpapírtitok védelme. Az elektronikus beléptető rendszerről a beléptetésnél elhelyezett tájékoztatást szolgál iránymutatásul. A beléptető rendszer igénybevételével, a belépéssel az ügyfelek hozzájárulnak az adatkezeléshez. Az elektronikus beléptető-rendszerrel kapcsolatos adatkezelésre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Az elektronikus beléptető-rendszer működtetésének célja a belépés jogosságának ellenőrzése, a személy- és vagyonbiztonság, az üzleti védelme.
Az elektronikus beléptető rendszerről a beléptetésnél elhelyezett tájékoztatást szolgál iránymutatásul. A beléptető rendszer igénybevételével, a belépéssel az ügyfelek hozzájárulnak az adatkezeléshez. Az elektronikus beléptető-rendszerrel kapcsolatos adatkezelésre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6. A Társaság elektronikus kapcsolattartása az Ügyfelekkel

A Társaság az Ügyfelektől vagy egyéb érintettektől beérkezett e-maileket azok tartalma alapján kategorizálja és az adott szervezeti egységéhez rendeli ügyintézésre. A Társaság a beérkezett e-mailekben szereplő személyes adatok vonatkozásában azzal a feltételezéssel él, hogy a küldő fél az abban foglaltakat önként és tájékozott módon adta át a Társaság részére. A Társaság a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt általában az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli, egyes esetekben jogszabály ennél rövidebb vagy hosszabb határidőt is meghatározhat.

7. Reklámtevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés

A Grt. 6.§ (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai címzett reklámküldemény kivételével) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
A Társaság a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet a hozzájáruló nyilatkozatban illetőleg a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak (Grt., Kktv.) figyelembevételével. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A Társaság az Érintett erre irányuló külön felhatalmazása alapján jogosult a mindenkor hatályos irányadó jogszabályok előírásainak megfelelően a Társasághoz tartozó más jogalany számára az Érintett nevét, postai levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét átadni abból a célból, hogy azok saját szolgáltatásaikat az Érintett számára közvetlenül ajánlhassák fel, illetve jogosult az Érintett részére Társasághoz tartozó jogalany ajánlatát tartalmazó reklámanyagot kiküldeni. Az Érintett felhatalmazhatja a Társaságot és hozzájárulhat, hogy a mindenkor hatályos irányadó jogszabályok előírásainak megfelelően a Társaság marketing célból közvetlen levél útján vagy egyéb kommunikációs eszköz (telefon, e-mail, SMS, stb.) útján tájékoztassa az Érintettet a saját, illetve a Társaság valamely kapcsolt vállalkozása szolgáltatásairól és e célból az Érintett adatait kezelje. Az Érintett bármikor jogosult a Társaságnál kérni, hogy részére a Társaság adott tagja közvetlen üzletszerzési célú reklámanyagot ne küldjön, a hirdetések küldésére és adatainak e célbóli kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonhatja. Az Érintett igényét a Társaság honlapján közzétett elérhetőségeken keresztül jelentheti be. Ebben az esetben az Érintett a továbbiakban reklámcélból nem kereshető.

8. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más törvényben felhatalmazott szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, az adatfeldolgozóinál elhelyezett szerverein találhatók meg. A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Társaság és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

10. A személyes adatok megőrzésének időtartama

A Társaság köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az ügyfél hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. Az adatkezelési célok és egyes törvényi rendelkezések esetenként eltérő megőrzési időket eredményeznek.Egyes esetekben a megőrzési idő a polgári jogi általános elévülési idő, melytől esetenként eltérően törvény rövidebb (pl. banki panasz tárgyú hangfelvételek megőrzése), vagy hosszabb (pl. pénzmosás megelőzéssel, számvitellel kapcsolatos dokumentumok) megőrzési, illetőleg törlési időtartamot állapít meg. A személyes adatok megőrzésének- eltérő rendelkezés hiányában- elévülési időig való megőrzésének adatkezelési célja annak bizonyíthatósága, hogy a Társaság jogszerűen járt el, figyelemmel arra is, hogy bírósági jogérvényesítés során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság köteles bizonyítani. A pénzügyi intézmény a létre nem jött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos banktitkot képező ügyféladatokat, személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Az igényérvényesítés szempontjából – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Ptk.-ban meghatározott általános elévülési idő az irányadó.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személyes adatainak kezelésével/feldolgozásával kapcsolatban bármilyen kérelmet valamint bármilyen ezzel kapcsolatos panaszt a Társasághoz kell írásban benyújtani.
A Társaság a kérelem illetve panasz teljesítésére vonatkozó kötelezettségének vizsgálata előtt, az alábbiak megtételére kérheti az érintettet:

a) a személyes adat típusának meghatározását, amelyhez hozzáférést igényel;

b) azon körülmények meghatározását, amelyek között a Társaság az adatot gyűjtötte; és

c) személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását; és

d) helyesbítés, törlés, korlátozás vagy tiltakozás iránti kérelem előterjesztése esetén azon okok meghatározása, hogy a személyes adat milyen okból pontatlan, hiányos vagy azt nem a vonatkozó jogszabályok vagy jelen Szabályzat szerint kezelik.

e) panasz esetén a panasz tárgyának és a panaszolt intézkedésnek a pontos meghatározása, amennyiben a panasz kérelem elutasításával kapcsolatos, akkor az elutasított kérelemre való hivatkozást.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Azokat az érintetteket, akik személyes adatait a Társaság adatkezelőként kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg és az érintett ezen jogokkal kapcsolatban kérelmet jogosult a Társasághoz benyújtani. Az érintett bármikor jogosult a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolni és erről a Társaságot kérelem formájában értesíteni.

Amennyiben a lentiekben meghatározott jogokat, illetve a kérelemben meghatározott kérést a Társaság nem biztosítja, akkor az érintett jogainak érvényesítése érdekében jogosult a Társaság felé panaszt benyújtani jelen szabályzatban rögzített feltételek szerint.

Hozzáférési jog


Minden érintett jogosult a Társaság által vagy nevében kezelt adatai kezeléséről visszajelzést kapni. Az adatai kezelése esetén, amennyiben lehetséges a visszajelzés a következőket tartalmazza:

a) az adatkezelés jogos céljait;

b) az érintett személyes adatok kategóriáit;

c) az érintett személyes adatok címzettjeinek kategóriáit;

d) amennyiben lehetséges a személyes adatok tárolásának időtartamát, ha ez nem lehetséges ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

e) a személyes adatok forrását, ha a személyes adatokat nem az Érintettől gyűjtötték;
f) automatizált döntéshozatal tényét, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára vonatkozó információt és azt, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, továbbá az érintettre nézve milyen következményekkel jár; és

g) Nem Megfelelő Védelmi Szintet Biztosító Országba vagy Megfelelőségi Határozat alapján történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákat.

A visszajelzésen kívül a Társaság – az érintett kérelmére – a következő információkat bocsátja az érintett rendelkezésére:
a) az érintett azon jogáról való tájékoztatást, hogy bármikor kérelmezze személyes adatai helyesbítését vagy törlését, valamint személyes adatai kezelésének korlátozását és az személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz való jogát; és

b) a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának lehetőségét; és

c) a bírósági jogorvoslat lehetőségét; és

d) amennyiben releváns, kötelező erejű vállalati szabályok megszegéséért igényelhető kártérítésről lehetőségét.

A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság. költségtérítést állapíthat meg a rendelkező törvényi előírások figyelembevételével.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését kérni a Társaságtól. Az adatkezelés céljára figyelemmel az érintett jogosult a rá vonatkozó hiányos személyes adat kiegészítését – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kérni a Társaságtól.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni, ha

a) személyes adataira már nincs szükség abból a jogos célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon Kezelték;

b) az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogos célja;

c) az érintett sikeresen tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték; vagy
e) az érintett személyes adatait jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett azt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Társaság a helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolása, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követ 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni, ha

a) az érintett vitatja adatai pontosságát, az adatok pontosságának a Társaság által történő ellenőrzéshez szükséges időtartamra;

b) jogellenes adatkezelés esetén;

c) a Társaságnak már semmilyen jogos célból nincs szüksége az adatra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy

d) az érintett tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, a Társaság jogos érdekei fennállásának megállapításáig.

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozása befolyásolhatja a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat. Bizonyos esetekben a személyes adatok törlésének vagy korlátozásának a kérése, egyben a szolgáltatás igénybevételétől való elállást és az elállás jogkövetkezményeinek a viselését is jelenti az érintett részéről (pl. kötbér vagy kártérítés fizetési kötelezettség) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelhető. A Társaságnak az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt értesítenie kell az érintettet.

Értesítési kötelezettség

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adat helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére a Társaság tájékoztatást ad e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha:
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul; vagy

b) az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítésén alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak közérdeken, közhatalmi jogosítvány gyakorlása körében végzett, valamint a Társaság vagy egy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén tiltakozzon kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést alapjául olyan kényszerítő erejű jogos okok szolgálnak, amelyek jogos érdeket biztosítanak számára az adatok kezelésére vagy a Társaság jogi igényeinek érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, vagy ha az adatkezelő a tiltakozásra 15 napon belül nem válaszol, az érintett a döntés közlésétől, illetve a döntés közlésére megállapított 15 napos határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Kártérítés és sérelemdíj

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz

Az érintett panaszt terjeszthet elő, ha megítélése szerint a Társaság megsértette az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit. A Társaság ezen tevékenységi körben a törvények ügyfélvédelemre vonatkozó előírásaiban, illetve Panaszkezelési szabályzatában leírtak alapján jár el.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén – a döntés közlésétől, illetve ha a Társaság az jogszabályban előírt határidőt elmulasztja, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül – az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

11. Cookie-k tájékoztató: Cookie-k (sütik) használata a weboldalon

Azok weboldalaknak, amelyek az Európai Unió (EU) országain belül működnek, a cookie-k használatához és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról.

Mi a cookie (süti)?

A weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-k önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, egészen addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Az Ön hozzájárulása: a honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik; előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára; illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól itt tájékozódhat:

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogy ha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.